Kjøpsvilkår

Vilkår for bruk av tjenesten

1.0 Avtalen

Petrus Veterinærer ("Tjenesten") leveres av Petrus Veterinærer AS, org.nr. 925 149 985, Parkveien 12, 0350 Oslo. Tjenesten omfatter alle tjenester som leveres av Petrus Veterinærer ved bruk av nettside, telefontjenester og konsultasjon i våre klinikker.

Kjøp av Tjenesten er regulert av disse salgsbetingelsene. Forbrukerkjøp over nett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen inneholder partenes rettigheter og plikter for handelen.

Ved å benytte Tjenesten godtar du disse vilkårene.

2.0 Partene

Disse avtalevilkårene gjelder mellom Petrus Veterinærer AS ("Petrus Veterinærer", "Vi", "oss" eller "vår") og deg ("Kontoinnehaver", "kunden", "brukeren" eller "du"). Kontoinnehaveren inngår en avtale med Petrus Veterinærer ved å opprette en konto ("Konto(en)") i henhold til gjeldende retningslinjer i denne avtalen ("Avtalen"). Ved å bestille tjenester via nettsiden eller per telefon, godtar kunden disse avtalevilkårene.

3.0 Bestilling, priser og betaling

Du kan på nettsiden, i klinikk eller over telefon bestille time hos autorisert veterinær ("Veterinær"). Medisinsk behandling eller rådgivning kan gis i klinikk eller via videokonsultasjoner. Kontoinnehaveren kan også legge inn en skriftlig beskrivelse av pasientens symptomer ved bestilling på nettsiden i forkant av møtet. Når konsultasjonen starter, kan Kontoinnehaveren beskrive tilstanden og problemene sine for Veterinæren. Veterinæren kan så utføre en visuell undersøkelse av pasienten, og diagnostisere når det er mulig.

Tjenestens gjeldende priser er oppgitt på nettsiden eller via prisestimatet delt på forhånd. Prisen kan endre seg etter vurdering av hva slags tjeneste det er behov for. Ved konsultasjon i klinikk betaler kunden for Tjenesten på stedet, etter konsultasjon, med kort.

Petrus Veterinærer har rett til å kreve gebyr ved utstedelse av faktura. Faktura vil bli sendt til den personen som står oppført som Kontoinnehaver.

4.0 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kontoinnehaver har sendt sin bestilling på en Tjeneste til Petrus Veterinærer. Avtalen er derimot ikke bindende ved forekomst av skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Petrus Veterinærer på nettsiden, bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling når Kontoinnehaveren forstod eller burde ha forstått at en slik feil har forekommet.

Tjenesten er kun forbeholdt Kontoinnehaver med mindre noe annet er avtalt.

Det er som hovedregel kun mulig å ta opp én problemstilling per veterinærtime. Det er satt av estimert tid til en veterinærkonsultasjon. Dersom du mistenker at du har et mer omfattende behandlingsbehov som krever lenger tid, kan du først ta kontakt med oss på hei@petrus.no.

Petrus Veterinærer forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

4.1 Ansvar for Tjenesten

Veterinærer som yter veterinærhjelp via Tjenesten har et ansvar for at veterinærhjelpen tilfredsstiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Petrus Veterinærer er ikke ansvarlig for at Tjenesten ikke er tilgjengelig når dette skyldes:

  • sykdom,
  • feil/problemer i programvare og/eller nettverk,
  • feil eller problemer knyttet til brukerens maskinvare, utstyr, nettverk, programvare eller feil i en tredjeparts programvare som Petrus Veterinærer ikke klarer å utbedre til tross for at Petrus Veterinærer har forsøkt å rette feilen,
  • andre omstendigheter som brukeren er ansvarlig for i henhold til disse vilkårene,
  • virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for at Petrus Veterinærer har etablert egnede sikkerhetstiltak, eller
  • omstendigheter som ligger utenfor Petrus Veterinærers kontroll (force majeure, se punkt 9.0 nedenfor).

Dersom Tjenesten er utilgjengelig, ber vi deg ta kontakt med oss snarest mulig på e-post hei@petrus.no. Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller innsats fra Petrus Veterinærer. Petrus Veterinærer forbeholder seg retten til å utbedre feil for egen regning, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for brukeren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har brukeren rett til et rimelig prisavslag eller erstatning for eventuelt direkte økonomisk tap som kan dokumenteres.

Ved brudd på avtale fra Petrus Veterinærers side har brukeren rett på refusjon. Petrus Veterinærer bærer derimot ikke ansvar for hendelser eller andre kostnader som følge av brudd på Avtalen.

4.2 Krav til Kontoinnehaver

Du er ansvarlig for å oppgi oppdaterte og korrekte kontakt- og personopplysninger. Eventuelle endringer skal gjøres snarest mulig ved å sende en e-post til hei@petrus.no.

Du er selv ansvarlig for alt du gjør i forbindelse med bruk av Kontoen. Kontoen skal kun brukes av Kontoinnehaver og skal ikke under noen omstendighet overføres til andre personer. Petrus Veterinærer bærer ikke ansvar for misbruk av Kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.

Du er selv ansvarlig for all informasjon som oppgis, informasjonens innhold og at Kontoen brukes i henhold til denne Avtalen og andre lover og regler som til enhver tid gjelder.

For å gjennomføre en videokonsultasjon må du ha tilgang til internett og tilstrekkelig kapasitet på linjen som overfører kommunikasjon i nettverket. Hvis ikke vil du kunne oppleve dårlig kvalitet på lyd og bilde under videokonsultasjonen, eller at konsultasjon ikke lar seg gjennomføre.

5.0 Angrerett

Angrerett gjelder for kjøp av Tjenestene gjennomført ved fjernsalg, for eksempel gjennom nettsiden. Det gjelder ikke angrerett ved kjøp av tjenester i Petrus Veterinærers fysiske klinikker, som for eksempel drop-in.

Du samtykker til at det ikke er angrerett for tjenester som er ferdig levert.

Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett fra du bestiller Tjenesten, uten å måtte oppgi noen spesiell grunn. For å benytte angreretten må du fylle ut angrerettskjema. Du kan også kontakte oss på hei@petrus.no hvis du trenger hjelp. Når Vi har mottatt returskjemaet, vil Vi refundere beløpet du har betalt og pengene vil være på konto innen 10 virkedager.

6.0 Avbestilling

Kontoinnehaveren har alltid rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Uavhengig av reglene om angrerett i punkt 5.0, kan Kontoinnehaveren avbestille en avtalt konsultasjon i klinikk kostnadsfritt inntil 24 timer før møtet skal starte.

Videokonsultasjon med avtalt tidspunkt må avbestilles senest 24 timer før det tidspunktet videokonsultasjonen skal starte.

Hvis avbestilling av Tjenesten skjer i henhold til avbestillingsfristen, skal Kontoinnehaveren innen 14 dager få refundert det hen har betalt for konsultasjonen.

Hvis avbestilling av Tjenesten ikke skjer i henhold til avbestillingsfristen, blir Kontoinnehaveren belastet fult beløp.

7.0 Immaterielle rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og øvrige rettigheter knyttet til varemerke, selskap, teknologi og dokumenter tilhører ene og alene Petrus Veterinærer. Brukere av Tjenesten får ikke noe eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i Tjenesten eller innholdet brukeren får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra Tjenesten med mindre du innhenter tillatelse fra Petrus Veterinærer, eller tredjepart som rettighetene tilhører, eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenesten.

Petrus Veterinærer forbeholder seg retten til å benytte ovennevnte materiell. Kontoinnehaver aksepterer ved inngått avtale at uberettiget bruk av Petrus Veterinærers immaterielle rettigheter kan være straffbart.

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Petrus Veterinærer stiller Tjenesten til disposisjon for Kontoinnehaveren, skal tilfalle Petrus Veterinærer med enerett. En slik enerett omfatter en rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.

Det er ikke tillatt å filme konsultasjoner med veterinærer, eller bidra til å spre slikt materiale.

8.0 Utvikling, vilkårsendringer og bruk

Petrus Veterinærer forbeholder seg retten til å endre Kontoens og klinikkens omfang og funksjon. Produkt- og tjenesteutvikling kan omfatte, men er ikke begrenset til, endringer i layout, innhold, tjenester og funksjoner, og kan innebære at Avtalen påvirkes. Slike endringer varsles via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelige på nettsiden.

Kontoinnehaveren har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Petrus Veterinærer gjør endringer i Tjenesten eller i Avtalen som medfører en betydelig ulempe for Kontoinnehaveren. I slike tilfeller har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for videomøter som er bestilt, men ikke gjennomført på oppsigelsestidspunktet.

Petrus Veterinærer forbeholder seg retten til å sperre Kontoinnehaverens Konto eller fjerne informasjon fra Kontoen uten forvarsel og uten ansvar på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side.

Kontoinnehaveren plikter å dekke eventuelle tap eller kostnader som påføres Petrus Veterinærer ved avtalebrudd eller brudd på gjeldende lover og regler, inkludert krav og omkostninger fra tredjepart.

Det er kun tillat å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Det innebærer at du blant annet ikke har rett til å utnytte Tjenesten.

Det er kun tillat å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Det innebærer at du blant annet ikke har rett til å utnytte Tjenesten kommersielt, hindre eller forstyrre bruk av Tjenesten, skaffe deg urettmessig tilgang til Tjenesten, eller utvise hetsende, diskriminerende eller ufin oppførsel ved bruk av Tjenesten.

Dersom Vi oppdager eller mistenker at Tjenesten er brukt i strid med disse vilkårene, kan det føre til sperring og/eller avslutning av Kontoen din. Vi vil informere deg dersom Vi sperrer eller avslutter Kontoen din med en begrunnelse på hvorfor Vi mener at du har brutt vilkårene. Vi vil også kreve erstattet ethvert økonomisk tap som har oppstått som følge av brudd på Avtalen.

9.0 Erstatning og Force majeure

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine plikter etter Avtalen som følge av forhold som ligger utenfor hens kontroll, slik som for eksempel krig, naturkatastrofer, terror, pandemi, epidemi, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer, forhold knyttet til underleverandører som forsinkelser, feil og ulykker, nasjonal streik eller lockout, offentlige påbud og forhold, er parten fritatt fra sine plikter i denne Avtalen så lenge forholdene utgjør et hinder for parten i å gjennomføre sine plikter etter Avtalen. Manglende oppfyllelse av Avtalen som følge av Force majeure er ikke et kontraktsbrudd.

For at en part skal kunne påberope seg Force majeure, må hen ikke med rimelighet kunne ha forutsett Force majeure-hendelsen og virkningen av hendelsen, og heller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne virkningen av hindringen.

Hver av partene skal dekke egne kostnader forbundet med den ekstraordinære situasjonen. Partene plikter i tilfelle av Force majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som kan være av betydning for den andre parten.

Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over én (1) måned, har begge parter rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. I et slikt tilfelle har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for videomøter som er bestilt, men ikke ennå gjennomført.

10.0 Meldinger

Brukeren må ved bestilling oppgi korrekt telefonnummer, postadresse eller e-postadresse der hen kan motta beskjeder, bekreftelser og annen informasjon som kan komme fra Petrus Veterinærer. Meldingen anses som levert til mottakeren når den er sendt via e-post eller SMS, eller når beskjeden er levert muntlig. Der slik melding er sendt per brevpost, anses informasjonen som levert etter 3-4 virkedager. Petrus Veterinærer tar ikke ansvar for feil som skyldes tredjepart.

Det er kun tillat å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Det innebærer at du blant annet ikke har rett til å utnytte Tjenesten kommersielt, hindre eller forstyrre bruk av Tjenesten, skaffe deg urettmessig tilgang til Tjenesten, eller utvise hetsende, diskriminerende eller ufin oppførsel ved bruk av Tjenesten.

Dersom Vi oppdager eller mistenker at Tjenesten er brukt i strid med disse vilkårene, kan det føre til sperring og/eller avslutning av Kontoen din. Vi vil informere deg dersom Vi sperrer eller avslutter Kontoen din med en begrunnelse på hvorfor Vi mener at du har brutt vilkårene. Vi vil også kreve erstattet ethvert økonomisk tap som har oppstått som følge av brudd på Avtalen.

11.0 Personopplysninger

Petrus Veterinærer samler inn personlig informasjon fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon på vår nettside. Denne informasjonen overføres til vårt krypterte journalsystem. Vi lagrer ikke pasientdata andre steder enn i vårt medisinske journalsystem.

Vi vil kun bruke ditt navn og annen personlig informasjon i samsvar med loven. Vi samler kun inn slik informasjon i tilfeller der det er relevant for oss og din relasjon til Petrus Veterinærer.

Behandlingen av disse personopplysningene er i tråd med norsk personvernlov, som har som mål å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet på din informasjon.

Kontaktinformasjon som telefonnummer eller e-post kan brukes for å kontakte deg som har bestilt time eller står i kø for konsultasjon.

Du har rett til å få tilgang til informasjonen som er lagret om deg, og du kan be om at informasjonen blir slettet.

Hvis du ønsker å få tilgang til informasjonen vi har om deg, eller har andre personvernspørsmål, vennligst kontakt oss her: personvernombud@petrus.no.